ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... / 27 พฤษภาคม 63 กำหนดการรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) รอบจบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562... / 27 พฤษภาคม 63 ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... / 8 พฤษภาคม 63 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ (รับตรง) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563... / 1 พฤษภาคม 63 การรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ประจำปีการศึกษา 2562... / 29 เมษายน 63 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา 2563... / 24 เมษายน 63 ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2562... / 26 เมษายน 63 กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563... / 24 เมษายน 63 ประกาศ ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 14 เมษายน 63 ประกาศ ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะราชการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 14 เมษายน 63
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบป... / 26 พฤษภาคม 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึ... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 26 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด... / 12 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 20 กุมภาพันธ์ 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี... / 13 เมษายน 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี... / 9 เมษายน 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา... / 16 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา... / 19 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน... / 13 กุมภาพันธ์ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานก... / 21 มกราคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์... / 22 มกราคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป... / 21 มกราคม 63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu