ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team

ปฏิทินการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาก... / 27 กุมภาพันธ์ 63 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาค... / 27 กุมพาพันธ์ 63 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ประจำป... / 27 กุมภาพันธ์ 63 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก ปร... / 27 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ กำหนดการประกาศผลสอบ การเปิด - ปิดภาคเรียน การลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563... / 19 กุมภาพันธ์ 63 รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563... / 20 มกราคม 63 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ (รับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2563... / 20 มกราคม 63 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเ... / 14 มกราคม 63 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อ... / 14 มกราคม 63 ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ส... / 27 ธันวาคม 62
ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด... / 12 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 20 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้่อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเ... / 22 มกราคม 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... / 9 มกราคม 63 ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2562... / 25 ธันวาคม 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... / 26 พฤศจิกายน 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... / 7 พฤศจิกายน 62 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ... / 22 ตุลาคม 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา... / 19 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน... / 13 กุมภาพันธ์ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานก... / 21 มกราคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์... / 22 มกราคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป... / 21 มกราคม 63 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา... / 20 มกราคม 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์... / 20 มกราคม 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อ... / 18 ธันวาคม 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 1 อัตร... / 18 ธันวาคม 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถจำนวน 1 อัตรา... / 27 พฤศจิกายน 62

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu