ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศ การเลื่อนสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา รอบปกติ (รับตรง) ประจําปีการศึกษา 2563... / 26 มีนาคม 63 ประกาศ ผลการแก้กิจกรรมกลาง และผลการแก้ มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์... / 24 มีนาคม 63 ประกาศ ปิดสถานศึกษาตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease... / 23 มีนาคม 63 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... / 23 มีนาคม 63 ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตให้ชะลอ/ระงับการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์จริง หรือฝึกอาชีพ... / 20 มีนาคม 63 ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVI... / 18 มีนาคม 63 ประกาศ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ... / 16 มีนาคม 63 ประกาศ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... / 13 มีนาคม 63 ประกาศ มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... / 10 มีนาคม 63 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแ... / 5 มีนาคม 63
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึ... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา... / 2 เมษายน 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 26 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 3 มีนาคม 63 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด... / 12 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้... / 21 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปในงานส่วนหน้าโรงแรม... / 20 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้่อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเ... / 22 มกราคม 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา... / 16 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา... / 19 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน... / 13 กุมภาพันธ์ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานก... / 21 มกราคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์... / 22 มกราคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป... / 21 มกราคม 63 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา... / 20 มกราคม 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์... / 20 มกราคม 63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu