ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ปรัชญา
มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
เอกลักษณ์
ล้ำเลิศบริการ เชี่ยวชาญงานอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ
ค่านิยม
ดูแลห่วงใย หัวใจแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม | Care Share Team

ปฏิทินการศึกษา

8 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาระดับ ปวส. ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (วัดความถนัดตามสาขาวิชาชีพ) ตามระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ... 8 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (วัดความถนัดตามสาขาวิชาชีพ) ตามระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ... 7 พฤศจิกายน 62 ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศ... 6 กันยายน 62 ประกาศ กำหนดการประกาศผลสอบ การเปิด-ปิด ภาคเรียน และการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... 3 กันยายน 62 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563... 17 พฤษภาคม 62 ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562... 16 พฤษภาคม 62 ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562... 15 พฤษภาคม 62 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเ... 13 พฤษภาคม 62 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สา... 26 เมษายน 62 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาข...
7 พฤศจิกายน 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... 22 ตุลาคม 62 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ... 21 ตุลาคม 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจําปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)... 30 กันยายน 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... 26 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบป... 26 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปร... 11 กันยายน 62 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2563... 11 กันยายน 62 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2563... 9 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธี ประกว... 2 กันยายน 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2...
15 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อั... 14 พฤศจิกายน 62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา... 12 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา... 5 พฤศจิกายน 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา... 22 ตุลาคม 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อ... 28 ตุลาคม 62 Chiang Mai Vocational College Announcement Regarding the recruitment of a Foreign Teacher... 6 สิงหาคม 62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการบัญชี... 6 สิงหาคม 62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน... 24 มิถุนายน 62 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ... 6 มิถุนายน 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu